ارکان سازمان

 غلامرضا توکلی
رئیس سازمان
کارشناس ارشد عمران
۰۹۱۵۱۶۱۴۸۹۶
Eng.tavakoli@nezam-kj.ir
 فرید فروزانفر
نائب رئیس اول
کارشناس ارشد معماری
۰۹۱۵۱۶۱۴۸۱۹
Eng.foroozanfar@nezam-kj.ir
 عباس عامری
نائب رئیس دوم
کارشناس ارشد معماری
۰۹۱۳۳۵۵۱۵۹۹
Eng.ameri@nezam-kj.ir
 محمدرضا امینی
خزانه دار
کارشناس عمران
۰۹۱۵۱۶۱۱۶۶۹
Eng.amini@nezam-kj.ir
محمد اکبری
دبیر
دکتری نقشه برداری
۰۹۱۵۳۶۱۶۶۹۶
Eng.akbari@nezam-kj.ir
 سیدرضا سرافرازی
عضو
دکتری عمران
۰۹۱۵۳۶۲۰۱۲۰
Eng.sarafrazi@nezam-kj.ir
 سیده بنفشه میرکاظمی
عضو
کارشناس عمران
۰۹۱۵۵۶۱۸۱۷۳
Eng.mirkazemi@nezam-kj.ir
 سیدمحمدرضا فاطمی
عضو
کارشناس برق
۰۹۱۵۱۶۱۴۷۱۴
Eng.fatemi@nezam-kj.ir
 محسن نصرآبادی
عضو
کارشناس مکانیک
۰۹۱۵۳۶۱۲۰۳۴
Eng.nasrabadi@nezam-kj.ir
 محمدرضا بیکی
بازرس اصلی

۰۹۱۵۱۶۰۷۱۴۸
eng.beyki@nezam-kj.ir
 حسین بهشتی نژاد
بازرس اصلی
۰۹۱۵۱۶۱۶۰۹۷
eng.beshtinejad@nezam-kj.ir
نام و نام خانوادگی سمت
آقای مهندس حسن هوشمندی رئیس
 آقای مهندس محمد خوشنام نائب رییس
آقای مهندس بهروز حسین آبادی عضو
 آقای مهندس رمضان احمدی عضو
آقای عباس داریوش عضو قضاییی
آقای مهندس علیرضا توانا دبیر

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.