ارکان سازمان

 

   حسین عباسی
رئیس سازمان
کارشناس ارشد عمران
۰۹۱۵۱۶۱۴۴۹۸
Eng.abbasi@nezam-kj.ir
   محمدحسین زراعتکار
نائب رئیس اول
کارشناس ارشد معماری
۰۹۱۵۵۶۱۳۲۹۶
Eng.zeraatkar@nezam-kj.ir
   احمد کاظمیان
نائب رئیس دوم
دکتری حقوق و مدیریت شهرها
۰۹۱۵۵۶۱۷۷۳۵
Eng.kazemiyan@nezam-kj.ir
 محمد الهامی زاده
خزانه دار
کارشناس عمران
۰۹۱۵۵۶۱۲۳۸۲
Eng.elhamizadeh@nezam-kj.ir
   علی کریمدادی
دبیر
کارشناس تاسیسات برقی
۰۹۱۵۱۶۱۳۷۲۶
Eng.karimdadi@nezam-kj.ir
 سیدرضا سرافرازی
عضو
دکتری عمران
۰۹۱۵۳۶۲۰۱۲۰
Eng.sarafrazi@nezam-kj.ir
 سیده بنفشه میرکاظمی
عضو
کارشناس عمران
۰۹۱۵۵۶۱۸۱۷۳
Eng.mirkazemi@nezam-kj.ir
   محمد خوشنام
عضو
کارشناس عمران
۰۹۱۵۱۶۱۱۹۵۳
Eng.khoshnam@nezam-kj.ir
  وحید ناصری
عضو
کارشناس مکانیک
۰۹۱۵۵۶۱۶۵۷۳
Eng.naseri@nezam-kj.ir
 محمدرضا بیکی
بازرس اصلی

۰۹۱۵۱۶۰۷۱۴۸
eng.beyki@nezam-kj.ir
 حسین صباغ
بازرس اصلی
۰۹۱۵۱۶۱۱۸۰۴
eng.sabbagh@nezam-kj.ir
نام و نام خانوادگی سمت
آقای مهندس حسن هوشمندی رئیس
 آقای مهندس محمد خوشنام نائب رییس
آقای مهندس بهروز حسین آبادی عضو
 آقای مهندس رمضان احمدی عضو
آقای عباس داریوش عضو قضاییی
آقای مهندس علیرضا توانا دبیر

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.