کمیته دفاتر طراحی

نام و نام خانوادگی سمت
رمضان احمدی رئیس
محمد محسن فروزان دبیر
محمد عابدینی عضو
حسین رضوانی عضو
مجید داوری عضو

برنامه جلسات کمیته دفاتر طراحی

دوشنبه   دوهفته درمیان   ساعت ۱۷:۰۰

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.