کمیته سازندگان مسکن و ساختمان

نام و نام خانوادگی سمت
حمید کریمی رئیس
محمد فرخنده دبیر
سید بنفشه میر کاظمی نماینده
محسن باقری نژاد عضو
محمد رضا بیدسکی عضو
مرتضی تلواری عضو

برنامه جلسات کمیته مجریان ذیصلاح

سه شنبه  یک هفته درمیان   ساعت ۱۲:۰۰

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.