کمیته نظارت عالیه برق

نام و نام خانوادگی سمت
عبدالرشید حسنی عضو
حسین رضوانی خراشاد عضو
علی کریمدادی عضو
غلامحسین معروف عضو
مهدی خسروی زادنبه عضو
مهدی دیانی عضو

برنامه بازدید کمیته نظارت عالیه برق

چهارشنبه   دوهفته درمیان   ساعت ۱۷:۰۰

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.