کمیته نظام پیشنهادات

نام و نام خانوادگی سمت
محمود برهانی رئیس
همایون زحمتکش دبیر
مریم قوی پنجه عضو
صادق بینا عضو
محمد حسن زارع عضو
ابوالفضل مهرافزا عضو
محمدرضا فاطمی عضو

برنامه جلسات  کمیته نظام پیشنهادات

چهارشنبه   دوهفته درمیان   ساعت ۱۷:۰۰

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.