مدیران داخلی سازمان

مدیران داخلی سازمان

 

 

 

 رضا رستمی

 مدیر اداری مالی

 

 


داخلی 22
mr.rostami@nezam-kj.ir

                   

 مهدی وحیدی

 مدیر فنی اجرایی

 

 


داخلی 23
Eng.vahidi@nezam-kj.ir

                  

 محسن دهقانی

مدیر دفتر گاز

 

 


داخلی 21
Eng.dehghani@nezam-kj.ir

 

 

               

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تعداد بازدید این صفحه :5571
تاریخ انتشار صفحه : 1395/10/01

آخرین بروزرسانی سایت : 1396/07/24 10:44:31


Power by : RAAKCMS