فرم های خام

• فرم های چک لیست

    ¤ فرم بازدید نظارت عالیه

     ¤ فرم چک لیست معماری (طراحی)

     ¤ فرم چک لیست معماری (نظارت)

    ¤ فرم چک لیست عمران

    ¤ فرم چک لیست تاسیسات مکانیک

    ¤ فرم چک لیست تاسیسات برق

   ¤ فرم چک لیست نظارت نقشه برداری

    فرم چک لیست نظارت عالیه برق

چک لیست نهایی برق (پیوست شماره4)

 چک لیست عضویت -تمدید -صدور -تعویض-ارتقاء -صدور-المثنی -صلاحیت جدید 

 راهنما چک لیست عضویت -تمدید -صدور -تعویض-ارتقاء -صدور -المثنی-صلاحیت جدید 

           چک لیست دفاتر طراحی

• فرم های مهندسین عضو

     فرم تعهد نامه اخلاقی مهندسین

    ¤ فرم اطلاعات مهندسی

    ¤ فرم گواهی اشتغال بکار تجربی

    ¤ فرم درخواست پروانه اشتغال مهندسی

    ¤ فرم سوگند نامه مهندسی


 
• مدارک صدور

    ¤ مدارک صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی کنترل و بازرسی

    ¤ مدارک صدور پروانه اشتغال به کار شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی

     ¤ دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت مهندسان پیشکسوت  

 

 تعداد بازدید این صفحه :59435
تاریخ انتشار صفحه : 1389/01/01

آخرین بروزرسانی سایت : 1396/07/01 08:04:35


Power by : RAAKCMS