ارکان سازمان

 

 محمدرضا فاطمی
رئیس سازمان
کارشناس تاسیسات برقی
۱۹۱۵۱۶۱۴۷۱۴
Eng.fatemi@nezam-kj.ir
   محمدحسین زراعتکار
نائب رئیس اول
کارشناس ارشد معماری
۰۹۱۵۵۶۱۳۲۹۶
Eng.zeraatkar@nezam-kj.ir
   احمد کاظمیان
نائب رئیس دوم
دکتری حقوق و مدیریت شهرها
۰۹۱۵۵۶۱۷۷۳۵
Eng.kazemiyan@nezam-kj.ir
 محمد الهامی زاده
خزانه دار
کارشناس ارشد عمران
۰۹۱۵۵۶۱۲۳۸۲
Eng.elhamizadeh@nezam-kj.ir
 وحید ناصری
دبیر
کارشناس مکانیک
۰۹۱۵۵۶۱۶۵۷۳
Eng.naseri@nezam-kj.ir
محمد خوشنام
عضو
کارشناس عمران
۰۹۱۵۱۶۱۱۹۵۳
Eng.khoshnam@nezam-kj.ir
یداله محمودی
عضو
کارشناس عمران
۰۹۱۵۵۶۲۲۱۲۸
Eng.mahmoodi@nezam-kj.ir
محمد فدویان
عضو
کارشناس عمران
۰۹۱۵۵۶۱۸۴۶۱
Eng.fadaviyan@nezam-kj.i
محسن صابری
عضو
کارشناس عمران
۰۹۱۵۱۶۰۷۷۳۰
Eng.saberi@nezam-kj.i
 محمدرضا بیکی
بازرس اصلی

۰۹۱۵۱۶۰۷۱۴۸
eng.beyki@nezam-kj.ir
 حسین صباغ
بازرس اصلی
۰۹۱۵۱۶۱۱۸۰۴
eng.sabbagh@nezam-kj.ir
نام و نام خانوادگی سمت
آقای مهندس حسن هوشمندی رئیس
 آقای مهندس رمضان احمدی نائب رییس
آقای مهندس اسدالله جلال زاده عضو
 آقای مهندس عبدالرشید حسنی عضو
آقای عباس داریوش عضو قضاییی
آقای مهندس محمدرضا شورستانی دبیر

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.