فرم اطلاعات فردی بانوان مهندس

مشخصات فردی

مشخصات حرفه ای

مهارت ها و تخصص های فردی دیگر

نظرسنجی پیرامون برنامه های برگزار شده تاکنون به پیشنهاد کمیسیون مشورتی بانوان

نظر سنجی برنامه های آموزشی برگزار شده

برنامه های پیشنهادی برای سال آینده

نیاز سنجی پیرامون برنامه های مورد نیاز بانوان مهندس

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.