مدیران داخلی

 

 مهدی وحیدی
مدیر فنی اجراییEng.vahidi@nezam-kj.ir
 محسن دهقانی
مدیر دفتر گازEng.dehghani@nezam-kj.ir
مهدی شیروانی
مدیر اداری و مالیmahdi.sh89@yahoo.com
 

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.