معرفی

null

محسن نصرآبادی

رییس
کارشناس مکانیک

null

یداله محمودی

نائب رییس اول
کارشناس ارشد عمران

null

محمدرضا کارجو

نائب رئیس دوم
کارشناس عمران

null

علی بهدانی

دبیر
کارشناس عمران

null

محمدرضا شورستانی

سرپرست فنی اجرایی
null

مهدی شیروانی

مدیر اداری و مالی
شماره های تماس سازمان:
۳۲۲۳۸۰۰۴-۶
سمت شماره داخلی
مدیر اداری و مالی ۶۰۱
سرپرست فنی و اجرایی ۴۰۱
کارشناس حوزه تاسیسات و انرژی ۷۰۱
مسئول امور مالی ۶۰۲
مسئول دفتر ریاست ۱۰۱
مسئول شناسنامه فنی و ملکی ۴۰۴
کارشناس مالی ۶۰۴
 مسئول کنترل نقشه ۴۰۳
کارشناس نظارت عالیه،امور مجریان ذیصلاح و شناسنامه فنی و ملکی ۴۰۵
مسئول روابط عمومی ۵۰۳
مسئول آموزش و خدمات مهندسی ۵۰۱
کارشناس امور مهندسین ۵۰۲
کارشناس گاز ۷۰۲
مسئول تعیین ناظر ۴۰۲
کارشناس مالی ۶۰۳
کارشناس مالی ۶۰۶
گروه های تخصصی وکمیته ها-اموررفاهی،ورزشی ۵۰۵
دبیر شورای انتظامی ۳۰۳
خدمات-کارپرداز ۶۰۷
خدمات ۶۰۷
مسئول انفورماتیک ۱۰۰
دبیرخانه ۳۰۱
keyboard_arrow_up
آخرین اخبار