هیئت رئیسه

 

 حسین عباسی
رئیس سازمان
کارشناس  ارشد عمران
۰۹۱۵۱۶۱۴۴۹۸
Eng.abbasi@nezam-kj.ir
 محمدحسین زراعتکار
نائب رئیس اول
کارشناس ارشد معماری
۰۹۱۵۵۶۱۳۲۹۶
Eng.zeraatkar@nezam-kj.ir
 احمد کاظمیان
نائب رئیس دوم
کارشناس ارشد معماری و شهرسازی
۰۹۱۵۵۶۱۷۷۳۵
Eng.kazemiyan@nezam-kj.ir
   محمد الهامی زاده
خزانه دار
کارشناس عمران
۰۹۱۵۵۶۱۲۳۸۲
Eng.elhamizadeh@nezam-kj.ir
  علی کریمدادی
دبیر
کارشناس تاسیسات برقی
۰۹۱۵۱۶۱۳۷۲۶
Eng.karimdadi@nezam-kj.ir

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.