کادر اداری

نام نام خانوادگی سمت شماره داخلی
رضا رستمی مدیر اداری و مالی ۲۲
مهدی وحیدی مدیر فنی و اجرایی ۲۳
محسن دهقانی مدیر اجرای گاز ۲۱
علیرضا فریدونی مسئول امور مالی ۲۶
ملیحه اختر مسئول دفتر ریاست ۱۱
ساره صائب مسئول دبیرخانه-مسئول دفتر تضمین کیفیت ۳۴
سمانه اکبری مسئول تعیین ناظر ۳
سید ابراهیم کاظمی  مسئول کنترل نقشه ۲۴
مرتضی تلواری کارشناس نظارت عالیه،امور مجریان ذیصلاح و شناسنامه فنی و ملکی ۲۵
سمانه سالاری مسئول روابط عمومی ۲۸
آتنا فرمهر مسئول آموزش و خدمات مهندسی ۳۲
مریم معصومی مفرد کارشناس امور مهندسین ۳۲
فاطمه شمسی نژاد کارشناس گاز ۱۷
علیرضا مزیدی کارشناس مالی ۱۶
زهرا مهدوی نیا کارشناس مالی ۱۵
سمانه علیزاده کارشناس مالی ۳۱
محمد عباس نیا طهرانی گروه های تخصصی وکمیته ها-اموررفاهی،ورزشی ۲۹
محمدرضا شورستانی مسئول شناسنامه فنی و ملکی ۲۵
علیرضا توانا دبیر شورای انتظامی
صفر رضایی خدمات ۲۷
سید محمد شواکندی خدمات ۲۷
حمید سزاوار مسئول انفورماتیک ۱۳
مسئول کارپرداز ۳۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.