کادر اداری

شماره های تماس سازمان:
۳۲۲۳۸۰۰۴-۶
نام نام خانوادگی سمت شماره داخلی
مهدی شیروانی مدیر اداری و مالی ۶۰۱
مهدی وحیدی مدیر فنی و اجرایی ۴۰۱
محسن دهقانی مدیر اجرای گاز ۷۰۱
علیرضا فریدونی مسئول امور مالی ۶۰۲
ملیحه اختر مسئول دفتر ریاست ۱۰۱
ساره صائب مسئول شناسنامه فنی و ملکی ۴۰۴
سمانه اکبری کارشناس مالی ۶۰۴
سید ابراهیم کاظمی  مسئول کنترل نقشه ۴۰۳
مرتضی تلواری کارشناس نظارت عالیه،امور مجریان ذیصلاح و شناسنامه فنی و ملکی ۴۰۵
سمانه سالاری مسئول روابط عمومی ۵۰۳
آتنا فرمهر مسئول آموزش و خدمات مهندسی ۵۰۱
مریم معصومی مفرد کارشناس امور مهندسین ۵۰۲
محمد پیر کارشناس گاز ۷۰۲
علیرضا مزیدی مسئول تعیین ناظر ۴۰۲
زهرا مهدوی نیا کارشناس مالی ۶۰۳
سمانه علیزاده کارشناس مالی ۶۰۶
محمد عباس نیا طهرانی گروه های تخصصی وکمیته ها-اموررفاهی،ورزشی ۵۰۵
محمدرضا شورستانی دبیر شورای انتظامی ۳۰۳
صفر رضایی خدمات-کارپرداز ۶۰۷
سید محمد شواکندی خدمات ۶۰۷
حمید سزاوار مسئول انفورماتیک ۱۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.