کادر اداری

نام نام خانوادگی سمت شماره داخلی
مهدی شیروانی مدیر اداری و مالی ۲۲
مهدی وحیدی مدیر فنی و اجرایی ۲۳
محسن دهقانی مدیر اجرای گاز ۲۱
علیرضا فریدونی مسئول امور مالی ۲۶
ملیحه اختر مسئول دفتر ریاست ۱۱
ساره صائب مسئول دبیرخانه-مسئول دفتر تضمین کیفیت ۳۴
سمانه اکبری کارشناس مالی ۳
سید ابراهیم کاظمی  مسئول شناسنامه فنی و ملکی ۲۴
مرتضی تلواری کارشناس نظارت عالیه،امور مجریان ذیصلاح و شناسنامه فنی و ملکی ۲۵
سمانه سالاری مسئول روابط عمومی ۲۸
آتنا فرمهر مسئول آموزش و خدمات مهندسی ۳۲
مریم معصومی مفرد کارشناس امور مهندسین ۳۲
محمد پیر کارشناس گاز ۱۷
علیرضا مزیدی مسئول کنترل نقشه ۱۶
زهرا مهدوی نیا کارشناس مالی ۱۵
سمانه علیزاده کارشناس مالی ۳۱
محمد عباس نیا طهرانی گروه های تخصصی وکمیته ها-اموررفاهی،ورزشی ۲۹
احسان عرب مسئول تعیین ناظر
محمدرضا شورستانی دبیر شورای انتظامی
صفر رضایی خدمات ۲۷
سید محمد شواکندی خدمات ۲۷
حمید سزاوار مسئول انفورماتیک ۱۳
مسئول کارپرداز ۳۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.