کمیته ارزیابی عملکرد سازندگان مسکن و ساختمان

نام و نام خانوادگی سمت
مهدی وحیدی دبیر و نماینده سازمان
محمد الهامی زاده نماینده سازمان
مرتضی تلواری نماینده سازمان
محسن بهدانی نماینده اداره کل راه و شهرسازی
مهدی فدویان نماینده انجمن سازندگان انبوه ساختمان
مهدی محمدی نماینده انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی
محمدرضا گازارپور نماینده انجمن سازندگان مسکن و ساختمان

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.