کمیته دفاتر طراحی

نام و نام خانوادگی سمت
حسین توکلی فرد رئیس
ویدا ناصری دبیر
احمد کاظمیان نماینده
صادق اخوندی عضو
مرتضی براتی عضو
مهدیه شفیع پور عضو
فرهاد فرساد عضو
هاشم جهانگیر عضو

برنامه جلسات کمیته دفاتر طراحی

دوشنبه   دوهفته درمیان   ساعت ۱۷:۰۰

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.