کمیته دفاتر طراحی

نام و نام خانوادگی سمت
محمدرضا بیکی رئیس
حسین توکلی فرد دبیر
احمد کاظمیان نماینده
محمدرضا قدیری عضو
فرید فروزانفر عضو
علیرضا برزگری عضو
محمد عابدینی عضو
مرتضی براتی عضو

برنامه جلسات کمیته دفاتر طراحی

دوشنبه   دوهفته درمیان   ساعت ۱۷:۰۰

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.