کمیته شناسنامه فنی و ملکی

معرفی کمیته شناسنامه فنی و ملکی

نام و نام خانوادگی سمت
امین وداد عضو
محمد رضا قدیری عضو
علیرضا عباسی عضو
مرتضی تقی زاده عضو
محمدمحسن فروزان عضو
سلمانی مقدم عضو
محمد رضا ریاسی عضو
عبدالرشید حسنی عضو
حسین بنی اسدی عضو
ذوالفقار آهنی نماینده هیات مدیره

برنامه جلسات کمیته شناسنامه فنی و ملکی

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.