کمیته شناسنامه فنی و ملکی

معرفی کمیته شناسنامه فنی و ملکی

نام و نام خانوادگی سمت
محمد الهامی زاده رئیس
محمد رضا شورستانی دبیر
مهدی فدویان عضو
سمیه بیکی عضو
رضا قلندری عضو
محمد آذرنیا عضو
علیرضا گمنام مقدم عضو
محمد رضا ریاسی عضو
حسن رضا چهکندی نژاد عضو
حسین بنی اسدی عضو

برنامه جلسات کمیته شناسنامه فنی و ملکی

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.