کمیته نظارت عالیه مکانیک

نام و نام خانوادگی سمت
سید علی میر بزرگی عضو
علیرضا بیدختی عضو
محمد آزادی مود عضو
مهدی صباغی عضو

برنامه بازدید کمیته نظارت عالیه مکانیک

چهارشنبه   دوهفته درمیان   ساعت ۱۷:۰۰

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.