کمیسیون تخصصی معماری

نام و نام خانوادگی سمت
حسین درویشی رئیس
محمد محسن فروزان دبیر
حنیفه سلیمی طبس  نایب رئیس
صادق بینا عضو
الهام رمضانی عضو
ساره وحدتی عضو
مریم زمانیان عضو
احمد کاظمیان عضو
محمد حسین زراعتکار نماینده هیئت مدیره

برنامه جلسات کمیسیون تخصصی معماری

شنبه هرهفته  ساعت ۱۷:۰۰

سی امین جلسه گروه تخصصی معماری سازمان (۹۵/۹/۱۳ )

سی امین جلسه گروه تخصصی معماری سازمان روز شنبه مورخ۹۵/۹/۱۳ در محل سازمان برگزار گردید که اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد :

_ تکمیل نهایی دفترچه ضوابط طراحی نقشه های معماری

_ معرفی آقای مهندس مرتضی تقی زاده به عنوان نماینده گروه تخصصی معماری در جلسات کمیته انرژی و مصالح

_ برگزاری جلسه دبیرخانه جایزه معماری استان و بررسی سایت مسابقه و تعیین شرایط خصوصی مسابقه

_ بررسی موارد متفرقه


بیست و پنجمین جلسه گروه تخصصی معماری سازمان( ۹۵/۸/۱)

بیست و پنجمین جلسه گروه تخصصی معماری سازمان روز شنبه مورخ ۹۵/۸/۱ در محل سازمان برگزار گردید که اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد :

_بررسی نامه سازمان نظام مهندسی استان فارس و پیشنهاد دوره های ورود به حرفه مهندسی

_ بررسی نامه کمیته دفاتر طراحی در خصوص جلسه هم اندیشی مسئولین دفاتر طراحی

_ برنامه ریزی در خصوص برگزاری جایزه معماری

_ بررسی موارد متفرقه


بیست و سومین جلسه گروه تخصصی معماری سازمان (۹۵/۷/۱۷)

بیست و سومین جلسه گروه تخصصی معماری روز شنبه مورخ۹۵/۷/۱۷در محل سازمان برگزار گردید که اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد:

_ موضوع برگزاری جایزه معماری مطرح و مطابق با برنامه زمان بندی ابتدا اعضای دبیرخانه مشخص شدند و مقرر گردید که مسابقه در سه گروه رقابتی الف) ساختمان های مسکونی ب) ساختمان های غیر مسکونی ج) ساختمان های بازسازی شده برگزار گردد.

_ در خصوص بودجه برگزاری جایزه معماری بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد که بودجه حدودا ۳۵ میلیون تومان پیش بینی شود که از طریق جذب اسپانسر مالی تامین گردد.

_ مقرر شد برای هر گروه رقابتی جایزه ای به مبلغ ۷ میلیون تومان به سه نفر برگزیده تقدیم شود

_ مقرر گردید که حامی معنوی از دانشگاه های استان، شهرداری، مسکن و شهرسازی انتخاب گردند.


بیست و یکمین جلسه گروه تخصصی معماری سازمان( ۹۵/۶/۱۳)
بیست و یکمین جلسه گروه تخصصی معماری روز شنبه مورخ ۹۵/۶/۱۳در محل سازمان برگزار گردید که اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد:
_ تدوین آیین نامه برگزاری مسابقات معماری سازمان
_ بحث و تبادل نظر در خصوص برگزاری جلسه هم اندیشی با مهندسین معماری

هفدهمین جلسه گروه تخصصی معماری سازمان (۹۵/۵/۱۹)
هفدهمین جلسه گروه تخصصی معماری روز سه شنبه مورخه۹۵/۵/۱۹ در محل سازمان برگزار گردید که اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد:
_ تدوین آیین نامه ضوابط و مقررات تهیه و ترسیم نقشه های معماری
_تدوین فرم امتیاز بندی نقشه های معماری
_ بررسی نامه های واصله و موارد متفرقه

پانزدهمین جلسه گروه تخصصی معماری سازمان ( ۹۵/۵/۲)
پانزدهمین جلسه گروه تخصصی معماری روز شنبه مورخ ۹۵/۵/۲ در محل سازمان برگزار گردید که اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد:
_ بررسی در خصوص تهیه لیست نقشه های معماری و تدوین آیین نامه ضوابط طراحی ترسیمی نقشه های معماری
_ بررسی و تدوین چک لیست کنترل نقشه های معماری
_ بررسی نامه های واصله و موارد متفرقه

چهاردهمین جلسه گروه تخصصی معماری سازمان ( ۹۵/۴/۲۶)
چهاردهمین جلسه گروه تخصصی معماری سازمان روز شنبه مورخ ۹۵/۴/۲۶ در محل سازمان برگزار گردید که اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد:
_ بحث و بررسی در خصوص کارت نظارت و جمع بندی چک لیست های ناظر معماری و هماهنگ کننده
_بررسی نامه های واصله و موارد متفرقه

پنجمین جلسه مشترک روسا و دبیران گروه های تخصصی سازمان (عمران، معماری، برق و مکانیک) با محوریت گروه تخصصی عمران ( ۹۵/۴/۲۱)
پنجمین جلسه مشترک روسا و دبیران گروه های تخصصی سازمان (عمران، معماری، برق و مکانیک) با محوریت گروه تخصصی عمران روز یکشنبه مورخ ۹۵/۴/۲۱در محل سازمان تشکیل گردید؛ طبق دستور کار جلسه، بحث و بررسی در خصوص تهیه ” کارت نظارت” انجام شد. مقرر شد موارد اعلامی توسط دبیران گروها اصلاح و به گروه عمران جهت جمع بندی ارائه گردد.

دوازدهمین جلسه گروه تخصصی معماری سازمان ( ۹۵/۳/۲۹)
دوازدهمین جلسه گروه تخصصی معماری سازمان روز شنبه ۹۵/۳/۲۹ برگزار گردید که اهم موارد مطروحه به شرح زیر می باشد .
_ بررسی نامه های واصله شورای مرکزی
_ جمع بندی نهایی پیشنهادات دوره های آموزشی
_ پیشنهاد در خصوص طراح هماهنگ کننده که منبعد مهندس طراح معمار همان طراح هماهنگ کننده باشد

یازدهمین جلسه گروه تخصصی معماری سازمان ( ۹۵/۳/۲۲)
یازدهمین جلسه گروه تخصصی معماری سازمان روز شنبه ۹۵/۳/۲۲ برگزار گردید که اهم موارد مطروحه به شرح زیر می باشد .
_ بررسی نامه های واصله
_ پیشنهاد چند دوره آموزشی در قالب کارگاه و سمینار
_ پیشنهاد برگزاری جلسات هم اندیشی با مهندسین معمار هر فصل یکبار
_ تصمیم گیری در خصوص نظارت معماری گروه ساختمانی الف

چهارمین جلسه مشترک روسا و دبیران گروه های تخصصی سازمان (عمران، معماری، برق و مکانیک) با محوریت گروه تخصصی عمران ( ۹۵/۳/۱۹)
چهارمین جلسه مشترک روسا و دبیران گروه های تخصصی سازمان (عمران، معماری، برق و مکانیک) با محوریت گروه تخصصی عمران روز یکشنبه مورخ ۹۵/۳/۱۹ در محل سازمان تشکیل گردید؛ طبق دستور کار جلسه، بحث و بررسی در خصوص تهیه ” کارت نظارت” انجام شد. هریک از گروهها به تشریح چک لیستهای نظارتی رشته خود پرداختند و مقرر شد اصلاحات لازم توسط دبیران گروها اعمال و در جلسه بعدی جمع بندی و به هیات مدیره تقدیم گردد.

دهمین جلسه گروه تخصصی معماری سازمان( ۹۵/۳/۸)
دهمین جلسه گروه تخصصی معماری سازمان روز شنبه ۹۵/۳/۸ برگزار گردید که اهم موارد مطروحه به شرح زیر می باشد .
_ نامه های واصله از شورای مرکزی بررسی و پاسخگویی شد.
_ نامه ریاست محترم سازمان مورد بررسی قرار گرفت .
_ بررسی درخواست نظارت عالیه معماری

نهمین جلسه گروه تخصصی معماری سازمان ( ۹۵/۲/۲۵)
نهمین جلسه گروه تخصصی معماری سازمان روز شنبه ۹۵/۲/۲۵ برگزار گردید که اهم موارد مطروحه به شرح زیر می باشد .
_ معرفی آقای مهندس پیرعطا به عنوان نماینده گروه تخصصی معماری در کمیته مصرف انرژی و مصالح
_ پیشنهاد چند دوره کارگاه آموزشی و سمینار آموزشی
_ برگزاری جلسه مشترک گروه تخصصی معماری با گروه معماری نمایندگی شهرستان طبس گلشن

سومین جلسه مشترک روسا و دبیران گروه های تخصصی سازمان (عمران، معماری، برق و مکانیک) با محوریت گروه تخصصی عمران (۹۵/۲/۱۲)
سومین جلسه مشترک روسا و دبیران گروه های تخصصی سازمان (عمران، معماری، برق و مکانیک) با محوریت گروه تخصصی عمران روز یکشنبه مورخ ۹۵/۲/۱۲ در محل سازمان تشکیل گردید؛ طبق دستور کار جلسه، بحث و بررسی در خصوص تهیه ” دفترچه گزارشات و مستندات پروژه” انجام شد. هریک از گروهها به تشریح فعالیت های خود پرداختند و مقرر شد اصلاحات لازم توسط دبیران گروها اعمال و در جلسه بعدی ارائه و جمع بندی گردد.

هشتمین جلسه گروه تخصصی معماری سازمان( ۹۵/۲/۱۱)
هشتمین جلسه گروه تخصصی معماری سازمان روز شنبه ۹۵/۲/۱۱ برگزار گردید که اهم موارد مطروحه به شرح زیر می باشد .
مراسم بزرگداشت شیخ بهایی روز معمار (نکوداشت مرحوم مهندس حسن پور) با حضور اساتید برجسته کشوری
_دکتر تغابنی ( معرفی رزومه و اثار طراحی با تاکید بر طرح سازمان نظام مهندسی خراسان جنوبی )
_دکتر محمود رازجویان
_دکتر بهمن ادیب زاده
قرار است جلسه عصر دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷ تا ۲۰ در سالن اجلاس دانشگاه پیام نور برگزار شود
گروه تخصصی معماری، پذیرای پیشنهادات و همکاری دوستان در جهت هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم می باشد
با توجه به اینکه این روز بنام معماران نامگذاری شده است مشارکت و همراهی همه معماران مورد انتظار میباشد.

ششمین جلسه گروه تخصصی معماری سازمان ( ۹۵/۱/۲۸)
ششمین جلسه گروه تخصصی معماری سازمان روز شنبه ۹۵/۱/۲۸ برگزار گردید که اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد:
_ بحث و تبادل نظر در خصوص تعیین حق الزحمه های چهار رشته اصلی (ساختار شکست)
_ بررسی دفترچه نظارت ساختمان

_ بررسی نامه شهرداری در خصوص پله فرار در ساختمان ها


پنجمین جلسه گروه تخصصی معماری سازمان ( ۹۵/۱/۲۱)
پنجمین جلسه گروه تخصصی معماری سازمان روز شنبه ۹۵/۱/۲۱ برگزار گردید که اهم موارد مطروحه به شرح ذیل می باشد:
_اعطای احکام اعضا کمیته های زیر مجموعه معماری
_ معرفی رابط گروه تخصصی معماری جهت شرکت در جلسات نظارت عالیه ماده ۳۵
_ چک لیست نهایی ناظر معماری و ناظر هماهنگ کننده
_ بحث و بررسی در خصوص نظام نامه نحوه برگزاری جلسات گروه های تخصصی واصلاحات لازم و ارائه به هیات مدیره محترم

دومین جلسه مشترک روسا و دبیران گروه های تخصصی (عمران، معماری، برق و مکانیک) با محوریت گروه تخصصی عمران ( ۹۴/۱۲/۲۰)
دومین جلسه مشترک روسا و دبیران گروه های تخصصی (عمران، معماری، برق و مکانیک) با محوریت گروه تخصصی عمران در روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۱۲/۲۰ در محل سازمان تشکیل گردید؛ طبق دستور کار جلسه بحث و بررسی در خصوص تهیه ” دفترچه گزارشات و مستندات پروژه” انجام شد و مقرر گردید گروه¬های تخصصی نظرات نهایی خود را در جلسه بعدی ارائه و نسبت به تدوین دفترچه گزارشات اقدام شود.

چهارمین جلسه گروه تخصصی معماری سازمان (۹۴/۰۶/۱۷)
چهارمین جلسه گروه تخصصی معماری سازمان روز سه شنبه مورخ ۱۷ اسفند ۹۴در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تشکیل شد. طبق دستور کار جلسه، چک لیست ناظر هماهنگ کننده طی ۸ مرحله تدوین گردید و در ادامه جلسه نیز در خصوص تعیین برنامه های پیشنهادی در سال ۹۵ جهت طرح در جلسه هیات مدیره محترم انجام گردید.

سومین جلسه گروه های تخصصی معماری (۹۴/۰۶/۰۸)
سومین جلسه گروه های تخصصی معماری شنبه ۸ اسفند برگزار شد که در این جلسه چک لیست ناظر معماری در چهار مرحله تدوین گردید و همچنین در خصوص چک لیست ناظر هماهنگ کننده به بحث و تبادل نظر گذاشته شد تا در جلسات بعدی چک لیست ناظر هماهنگ کننده نیز تدوین گردد.

دومین جلسه گروه تخصصی معماری( ۹۴/۱۲/۱)
دومین جلسه گروه تخصصی معماری در تاریخ ۹۴/۱۲/۱ برگزار شد. در این جلسه برابر دستور کار اعلام شده لیست دو برابر مورد نیاز از افراد پیشنهادی این گروه برای اعلام به هیات مدیره جهت انتخاب در کمیته های مختلف تهیه گردید.

اولین جلسه گروه تخصصی معماری روز شنبه( ۹۴/۱۱/۲۴)

اولین جلسه گروه تخصصی معماری روز شنبه ۹۴/۱۱/۲۴برگزار گردید و بر اساس دستور جلسه اول گروه تخصصی که تعیین رئیس و دبیر بوده است، آقای دکتر فروزانفر به عنوان رئیس و آقای مهندس مرتضی تقی زاده به عنوان دبیر گروه تخصصی معماری انتخاب شدند.

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی محفوظ است.