کمیسیون آموزش،پژوهش،انتشارات و آزمون شورای مرکزی با حضور نماینده سازمان،دکتر سرافرازی برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در نشستي روز سه شنبه شانزدهم آبانماه جاری كه باحضور مديران وكارشناسان حوزه آموزش دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان، اعضاء هيات رئيسه شوراي مركزي و اعضاء كمیسيون آموزش ، پژوهش ، انتشارات و آزمون با دعوت رياست كمسيون آموزش و پژوهش در محل سازمان نظام مهندسي ساختمان برگزار شد.
نقطه نظرات جمع بندي شده استانها و كمسيون در خصوص پيش نويس شيوه نامه هاي نحوه صدور ، تمديد وارتقاء پايه مهندسي-شيوه نامه صدور فعاليت مجريان آموزش – شيوه نامه اعطاء صلاحيت آموزش گزارش شد تا با بررسي نقطه نظرات ارائه شده ، اصلاحات لازم در شيوه نامه ها انجام گيرد.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار