نشست به روز رسانی قرارداد نظارت برگزار گردید.

هفتمین جلسه بررسی قرارداد نظارت با رویکرد بروزرسانی قراردادهای مورد استفاده امروز یکم آذرماه96 در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار گردید.باستناد مصوبه ی هیأت مدیره سازمان با توجه به تغییرات بوجودآمده در قوانین و ضوابط جاری مقرر گردید نمایندگان رشته های مختلف در قالب یک نمونه ی موررد بررسی قرار گرفته را جهت تصویب به هیأت مدیره ارائه نمایند.

قابل ذکر است آخرین ویرایش قرارداد جاری  در سال 1392 بررسی و مصوب گردیده است.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار