راهنمای کارت نظارت

راهنمای تکمیل کارت نظارت ساختمان

 

افزون بر مسئولیت سنگین ذاتی در کنترل کیفیت ساختمانها به جهت کاستی های متعدد در نظام ساخت و ساز و از طرفی آمار بالای حوادث ناشی از کار در این حوزه،نظارت ساختمانها را به حرفه ای پرمخاطره تبدیل کرده است . ضمن مرور قوانین و ضوابط مرتبط با ساخت و ساز ،تنها سند اثبات صحت انجام وظایف ناظران در بروز حوادث ساختمانی ،گزارش مرحله ای ناظرین به مراجع صدور پروانه ساختمان می باشد.

همانطور که از مفاد بند 13-7 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بر می آید وظیفه اصلی ناظران ساختمان ارائه گزارش ها از روند اجرای کار است ولی می توان گفت که گزارش های مرحله ای یکی از مهم ترین ارکان نظارت می باشد.

با این وجود در بسیاری از موارد مشاهده می شود که مهندسان ناظر نسبت به گزارش های مرحله ای و بارحقوقی آن ها بی توجه و بی اطلاع هستند که در این راستا سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی کارت نظارت ساختمان را در جهت ارائه و ثبت به موقع گزارشات مرحله ای در مراجع صدور پروانه ساختمان و همچنین هماهنگی بیشتر ناظرین با ناظر هماهنگ کننده ،تدوین نموده است.

کارت نظارت براساس حداقل تعداد گزارش های مرحله ای بند 13-7 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و با رعایت ترتیبات لازم در جهت ساماندهی گزارشـــــــات مرحله ای و ثبت به موقع آنها در مراجع صدور پروانه ساختمان ارائه شده است.

راهنمای تکمیل کارت نظارت

1-کارت نظارت ساختمان،برای هر پروژه در یک نسخه  تکمیل می گردد .این کارت در مراحل اجرای پروژه نزد مالک می باشد و به هنگام بازدید ناظران از ساختمان توسط مالک در اختیار ناظرین رشته های مختلف قرار می گیرد و در نهایت پس از اتمام عملیات اجرایی پروژه در پرونده شهرداری بایگانی خواهد شد.

 

 

2-ناظر هماهنگ کننده پروژه به هنگام ارجاع کار می بایست اطلاعات درخواستی در صفحه دوم کارت نظارت را تکمیل و کروکی محل پروژه را ترسیم نماید.

 

 

3-یکی از ویژگی های کارت نظارت، هماهنگی ناظرین در پروژه ها می باشد.بدین شرح که درهر یک از ردیف های 12 گانه به ترتیب از سمت راست به چپ، ناظرین رشته های مختلف نسبت به مهر و امضاء سلول مربوط به خود اقدام خواهند نمود و در پایان هر ردیف، ناظر هماهنگ کننده پروژه، پس از مهر و امضاء سلول مربوط به خود می بایست فرم 1000(جهت دریافت فرم1000 اینجا کلیک نمایید) را تکمیل و به مرجع صدور پروانه ساختمان ارائه و رسید دریافت نماید.

 

 

به طور مثال در شروع پروژه ، به هنگام بازدید ناظر عمران از ساختمان ،می بایست نسبت به مهر و امضاء سلول 1-c  اقدام نماید و به همین ترتیب ناظر مکانیک نسبت به تکمیل سلول M-1  و ناظرین برق،نقشه برداری ،معماری و هماهنگ کننده نسبت به تکمیل سلولهای 1-E ،1-S ،1-A و 1-N اقدام خواهند نمود.

نکته1:

– ناظرین محترم می بایست توجه داشته باشند چیدمان این سلولها هدفدار بوده است و تا وقتی که سلول قبلی از ردیف مورد نظر مهر و امضاء ناظر آن رشته را ندارد نسبت به مهر و امضاء آن سلول اقدام ننمایند.

نکته2:

هر رشته دارای یک چک لیست:حاوی،کدهای مندرج در جدول مراحل نظارت پیشرفت عملیات ساختمان بوده که در منو هر گروه تخصصی در سایت سازمان قرار گرفته است.

نکته3:

ناظر هر رشته می بایست نسبت به کنترل آیتم های مربوط به همان مرحله طبق چک لیست اقدام و سپس سلول مربوطه را مهر و امضا نماید.

نکته4:

لازم به یادآوری است که بعضی از سلولها با رنگ تیره مشخص شده اند که در آن سلول  ،نیاز به مهر و امضاء ناظر آن رشته نمی باشدبه طور مثال در ردیف دوم (تحکیم و پایدارسازی همجواریها و پی سازی ) ،سلول 2-E نیاز به تکمیل توسط ناظر رشته برق ندارد .

4-چنانچه در مراحل پیشرفت عملیات ساختمان نیاز به ارجاع کمیسون ماده 100 شهرداریها باشد ناظر محترم هماهنگ کننده پروژه نسبت به تکمیل ستون الف (گواهی عدم خلاف) اقدام خواهد نمود.

 

5-پس از پایان عملیات اجرایی ساختمان و طی نمودن مراحل پایان کار ساختمان،ناظر محترم می بایست نسبت به تکمیل ستون ب (پایان کار بهره برداری )اقدام خواهند نمود.

در پایان ناظر محترم نقشه بردار و در غیاب وی (ساختمانهای گروه الف و ب)توسط ناظر هماهنگ کننده نسب به مهر و امضاء ذیل گواهی پیشرفت عملیات ساختمان اقدام خواهند نمود.

 

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار