مهندس خبرنگار5

موضوع:اجرای نرده عمودی با فاصله 11 سانت به ارتفاع 1/1 طبق بند 1-1-7-9-4 مبحث چهارم مقررات ملی که ارتفاع دست اندازها یا جان پناه ها از سطح فضا یا بام را حداقل 1/1 متر و از لبه پله و سطح شیب دار حداقل9/. متر

ناظر کارگاه: محمدرضا آذرنیا(تخمگرزاده)

آدرس:بیست متری اول شرقی خ سعیدی

مالک: دکتر زمانی پور

 

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار