مهندس خبرنگار8

موضوع:اجرای عایق رطوبتی روی کرسی چینی و اجرای وال پست دیوارها و جدانمودن دیوار از سازه
مالک : آقای مهدی بهارشاهی مدرس 20
ناظر:مهندس مرتضی تقی زاده

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار