به بهانه هفته پدافند غیرعامل “معماري دفاعی”

معماري و شهرسازي به عنوان یک واسطه، قدرت دفاعی را بالا میبرد و در ارضای نیاز به امنیت در سلسله مراتب پله اي مازلو اثر مثبت داشته و باعث بقاي انسان  میگردد. در “اکستیکس”، واژه “دفاع” در مقابل “دشمن” (تهدیدات انسان ساز) و واژه “ایمنی و حفاظت” در مقابل تهدیدات طبیعی بکار میرود.

با این رویکرد روانشناسانه به معماري و شهرسازي، بحث ایمنی و امنیت باید در کلیه سطوح برنامه ریزي و طراحی، از موضوعات کلان شهرسازي تا معما ري وجزئیا ت فنی مد نظر قرار گیرد. براي مثال اثرات موج انفجار ناشی از بمباران هوائی، نه تنها باید در برنامه ریزي کلان یک مجتمع زیستی منظور گردد، بلکه باید در جزئی ترین حوزه مهندسی مانند ساخت درب و پنجره و جنس مصالح ساختمان مانند شیشه نیز به صورت همه جانبه و متعادل بررسی شود تا طرح “پایدار” باشد.طراحی بناها با توجه به اصول دفاعی و در نظر گرفتن چند منظوره بودن در زمانهاي مختلف . پدافند غیر عامل و {معماري دفاعی }یکی از موثرترین و پایدارترین روشهاي دفاع در مقابل تهدیدات همواره مد نظر اکثر کشوره اي جهان بوده است. در دوران جنگ سرد تمهیدات معمارانه در شهرسازي و معماري به طور گسترده در بلوك شرق و غرب در نظر گرفته شد که البته هم اکنون نیز این تمهیدات به طور گسترده در تمام کشورها حتی سویس که یک کشور بیطرف می باشد به کار گرفته می شود.

معماري دفاعی لزوما برای براي بمباران نیست بلکه براي پدیده هاي دیگر غافلگیري نیز منظور شده از جمله خرابکاري –حفاظت فیزیکی – مکان هاي حساس – نیروگاههاي برق و آب معماري و مکان یابی و محل ساخت این گونه تاسیسات زیربنایی باید به گونه اي باشد که اولا امکان حمله به آن سخت باشد) مثلا در دره قرار گرفتن(   و دوما در صورت حمله به آن ورود به آن سخت و در صورت بمباران خسارت کمی به آن وارد شود .در طراحی شهري نیز دقیقا به همین صورت باید باشد به طور مثال محل قرارگیري ساختمان ها بلند بسیارمهم است . برج هاي دیده بانی در جاي جاي شهر ) مناره هاي مساجد  ( می تواند باعث شناسایی محل نیروهاي دشمن شود. تدابیر پدافند غیرعامل در معماري و شهرسازي میتواند علاوه بر کاهش خسارات تهدیدات انسان ساز ) جنگ و بمباران هوایی و … ( ، جهت کاهش خطرپذیري در برابر انواع خطرات طبیعی نیز مفید واقع شود. تلفیق طراحی پدافند غیرعامل،براي مقابله با خطرات طبیعی مانند زلزله علاوه  بر تهدیدات انسان ساز، در زمان صلح و جنگ، باعث “پایدار ي” طرح دفاعی میگردد.

روابط عمومی سازمان

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار