برگزاری جلسه مشترک اعضاء هیئت مدیره سازمان و اعضاء محترم انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان

به گزارش روابط عمومی سازمان،پیرو درخواست انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان استان درخصوص بررسی مسایل مربوط به تفاهم نامه همکاری فی مابین با توجه به پایان رسیدن مدت زمان تفاهم نامه پس از ارائه موارد و مشکلات و گزارش آماری و اقدامات انجام شده از تاریخ 5/4/95 انعقاد تفاهم نامه تاکنون توسط رئیس و دبیر محترم انجمن و ارائه مطالب و پیشنهادات سایر اعضای هیأت مدیره انجمن،موارد و مسایلی در این خصوص توسط ریاست سازمان و سایر اعضای هیأت مدیره سازمان بشرح ذیل مطرح گردید:

-درخصوص تمدید تفاهم نامه فی مابین با توجه به گذشت زمان از تاریخ انعقاد تفاهم نامه نیاز به بازنگری و بررسی و اصلاح مواردی از تفاهم نامه فی مابین می باشد که در اسرع وقت این موضوع بصورت مشترک توسط کمیته مجریان سازمان پیگیری و جهت جمع بندی نهایی به هیأت مدیره ارائه گردد.

-مقرر گردید انجمن صنفی گزارش کاملی از اقدامات انجام شده و پروژه ها و قراردادها وورودی و خروجی های انجمن جهت ارائه به مراجع بالاتر بصورت پاور پوئینت و گزارش مکتوب ظرف مدت 15 روز آینده به سازمان ارائه نمایند.

– جهت پاسخگوئی و ارائه توضیحات به مقامات بالاتر و جهت جلوگیری از تبعات بوجود آمده در جامعه از فعالیت مجریان و سازندگان ، الزامی است انجمن کیفیت خدمات ارائه شده و نیز کمیت خدمات مربوط به مالکین و اعضاء و… را مخصوصاً موارد مندرج در ماده 4 تفاهم نامه را بالا برده و همکاری بیشتری در اجرایی شدن موارد مندرج در ماده 10 تفاهم نامه اعمال نماید.

– درخصوص افزایش مبلغ حق الزحمه ماده 3 تفاهم نامه سهم سازندگان به انجمن به مبلغ 10.000 ریال و سهم نظام مهندسی به مبلغ 3.000 ریال (واریز از سوی انجمن به سازمان) توسط انجمن صنفی پیشنهاد گردید که مقرر شد در اینخصوص بررسی بیشتری در هیأت مدیره سازمان انجام شود.

-آقای مهند س نجارباشی دبیر انجمن صنفی اعلام فرمودند درخصوص اضافه نمودن نیروهای متخصص در زمینه بازرسی و کنترل بیشتر در زمینه های ابنیه و تأسیسات درحال استخدام نیرو و کارشناس جدید می باشیم که کلیه اعضاء هیأت مدیره سازمان درخواست داشتند درخصوص افزایش بازرسی ها و کنترل ها و هماهنگی لازم با مهندسین ناظر و سازمان از سوی انجمن و نیز سازندگان مسکن و ساختمان کوشش بیشتری انجام شود و گزارشات لازم به مراجع در هر موردی به موقع انجام شود . درخصوص تهیه نقشه های کارگاهی و اجرایی نیز مقرر شد پس از اعمال تغییرات نیز ،سازندگان با هماهنگی ناظر و طراح پروژه قبل از اجرای کار اقدام لازم انجام شود.

-آقای دیمه ور رئیس هیأت مدیره انجمن درخصوص تبصره 2 ماده 4 تفاهم نامه درخواست داشتند تعامل بیشتری بین سازمان و انجمن وجود داشته باشد و مجری در پایان کار توسط سازمان و پس از مشخص شدن کلیه متراژ ساختمان و نهایی شدن کار به انجمن فرستاده شود تا با انجمن نیز تسویه حساب انجام گردد و پس از ارسال نامه در این خصوص از انجمن به سازمان،اقدامات بعدی درخصوص تکمیل پرونده و پایانکار صورت پذیرد.

-مقرر گردید اطلاع رسانی به ناظرین پروژه های در دست اقدام سازندگان مسکن نیز توسط سازمان انجام شود که در صورت وجود مشکل یا تخلف ،ناظر پروژه مکاتبه و گزارش لازم را به موقـــــــع ارسال نمایــد در غیر اینصورت به مراجع انتظامی جهت پیگیری تخلف معرفی خواهند شد.

-مقرر گردید مکاتبه از سوی سازمان به کلیه دفاتر نمایندگی ها درخصوص اخذ اطلاعات پروژه هایی که در شهرستانهای فوق بالای سه سقف و بیشتر هستند تهیه و به سازمان ارسال نمایند.(متراژ و تعداد پروژه ها از سال 95 تاکنون )که جهت تهیه گزارش ردیف 2 این صورتجلسه در اختیار انجمن سازندگان قرار گیرد.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار