جلسه 233 شورای مرکزی در تاریخ 97/8/29 به ریاست مهندس رجبی برگزار گردید.

در این جلسه با توجه به درخواست 13 نفر از اعضای شورای مرکزی دستور کار جلسه به بررسی اوضاع فعلی و نحوه تعامل سازمان با وزارت راه و شهرسازی در جهت همکاری متقابل تغییر نمود.
در ادامه این جلسه حاضرین به گفتگو پرداختند. همچنین مقرر گردید جلسات فوق العاده شورای مرکزی و کمیسیون روسا سازمان ها در جهت تدوین راه کارهای افزایش ارتباطات تشکیلاتی ، شفافیت مالی و ارتقاع خدمات مهندسی به نفع بهرهبرداران و صیانت از حقوق مهندسان تشکیل گردد.
در این جلسه تعدادی از اعضای شورا و روسای سازمان ها از عملکرد رئیس شورای مرکزی در خصوص حمایت از حقوق مهندسان و حفظ بقای سازمان تقدیر به عمل اوردن و خواستار تداوم حمایت مهندس رجبی از سازمان های استان ها و حقوق حرفه ای مهندسین شدند.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار