فراخوان عضویت در کمیته های سازمان

ثبت نام:

شروع
چهارشنبه 07-09-97

پایان
شنبه 17-09-97

تحویل فرم و مدارک:
آقای مهندس محمد عباس‌نیا طهرانی مسئول امور گروه های تخصصی و کمیته ها

معرفی:

1- نظارت عالیه و ارزیابی :

مقرر گردید برای هر یک از رشته های ( معماری – عمران – مکانیک – برق – گاز) هر رشته 3 نفر
رشته های ( شهرسازی – نقشه برداری ) هر رشته 1 نفر:

شرایط :
داشتن پروانه اشتغال ( نظارت- طراحی – محاسبه – اجرا ) پایه 1 و 2 + برای رشته های ( عمران – مکانیک – برق)
داشتن پروانه اشتغال ( نظارت – طراحی – اجرا ) پایه 1و2 + برای رشته ( معماری )
داشتن پروانه اشتغال ( نظارت – طراحی ) پایه 1و2 + برای صلاحیت ( گاز )

 

2- کمیته دفاتر طراحی :

مقرر گردید برای هر یک از رشته های ( معماری – شهرسازی – عمران – مکانیک – برق – نقشه برداری )

شرایط :
داشتن پروانه اشتغال ( طراحی ) پایه 1 یا ( عضو دفاتر طراحی )
( معماری – عمران – مکانیک – برق – ) از هرکدام 1 نفر
( شهرسازی – نقشه برداری ) از بین این دورشته 1 نفر

3- کمیته سیما و منظر شهری :

رشته های ( معماری – شهرسازی – عمران – برق – ترافیک )

شرایط :
از بین مهندسی دارای پروانه اشتغال + مهندسین فاقد پروانه
رشته معماری 2نفر + رشته عمران 1 نفر + رشته شهرسازی 1 نفر + رشته برق 1 نفر + رشته ترافیک 1 نفر

4- کمیته نظام پیشنهادات :

از رشته های ( معماری – شهرسازی – عمران – برق – نقشه برداری )

شرایط :
از بین مهندسی دارای پروانه اشتغال + مهندسین فاقد پروانه
( معماری – عمران – مکانیک – برق – ) از هرکدام 1 نفر
( شهرسازی – نقشه برداری ) از بین این دورشته 1 نفر

 

5- کمیته شناسنامه فنی و ملکی و ارزیابی :

رشته های ( معماری – عمران – برق – مکانیک )

شرایط :
داشتن پروانه اشتغال (طراحی و نظارت ) ( پایه 1)
رشته عمران 2 نفر + رشته معماری 2 نفر + رشته برق 2 نفر + رشته مکانیک2 نفر

 

6- کمیته مصرف انرژی – مصالح استاندارد – هوشمند سازی – محیط زیست :

رشته های ( معماری – شهرسازی – عمران – مکانیک – برق – ترافیک )

شرایط :
داشتن پروانه اشتغال ( کلیه صلاحیت ها ) ( پایه 1و2و3 )
رشته معماری 1 نفر + رشته عمران 1 نفر + رشته برق 1 نفر + رشته مکانیک 1 نفر + ترافیک 1 نفر

 

7- کمیته مهندسین فاقد پروانه :
رشته های ( معماری – شهرسازی – عمران – برق – مکانیک – نقشه برداری – ترافیک )

شرایط :
فقط مهندسین فاقد پروانه
از هیات مدیره 1 نفر به عنوان رییس + روابط عمومی 1 نفر به عنوان دبیر
رشته معماری 2 نفر + رشته شهرسازی 2 نفر + رشته عمران 2 نفر +
رشته مکانیک 2 نفر + رشته برق 2 نفر + رشته نقشه برداری 2 نفر

 

8- کمیته آموزش :

رشته های ( معماری – شهرسازی – عمران – برق – نقشه برداری – ترافیک )

شرایط :
داشتن پروانه اشتغال با توجه به رعایت نظام نامه مرتبط
از هیات مدیره 1 نفر + از کلیه رشته های هفت گانه 1 نفر

 

9- کمیته فرهنگی و رفاهی، ورزشی :

رشته های ( معماری – شهرسازی – عمران – برق – مکانیک – نقشه برداری – ترافیک )

شرایط :
داشتن پروانه اشتغال + مهندسین فاقد پروانه
از هیات مدیره 1 نفر به عنوان رییس + روابط عمومی 1 نفربه عنوان دبیر
از رشته های 7 گانه 4 نفر + از مهندسین فاقد پروانه 2 نفر

 

10 – کمیته گروه کنترل نقشه :

رشته های ( معماری – عمران – برق – مکانیک – نقشه برداری )

شرایط :
داشتن پروانه اشتغال ( طراحی و محاسبه ) پایه 1 و 2
جهت رشته عمران تسلط به نرم افزار های طراحی الزامی است

 

11- کمیسون مشورتی بانوان :

تعداد 5 نفر از هر یک از رشته های هفت گانه

شرایط :
از اعضای پروانه دار + فاقد پروانه فراخوان و پس از برگزاری لنتخابات بین بانوان عضو سازمان انتخاب گردند.

 

12- کمیته سازندگان مسکن و ساختمان :

رشته های ( معماری – شهرسازی – عمران – برق – مکانیک )
داشتن پروانه اشتغال ( نظارت و اجرا و طراحی و محاسبه )

شرایط :
نمایندگان سازمان 3 نفر ( عمران – 1 نفر + معماری یا شهرسازی – 1 نفر + مکانیک و برق – 1 نفر )
و طبق آیین نامه موجود ( دارای پایه 2 یا 1 نظارت و اجرا )
از اداره کل راه و شهرسازی 1 نفر + از انجمن سازندگان مسکن و ساختمان 1 نفر
جهت نمایندگان سازمان فراخوان انجام شود

 

13- کمیته ایمنی HSE و آسانسور :

رشته های معماری – عمران – مکانیک – برق

شرایط :
داشتن پروانه اشتغال ( طراحی – نظارت ) ( پایه1 )

 

14- کمیته نشریات و IT :

فراخوان از مهندسین که در این خصوص صاحب نظر هستن به تعداد 5 نفر

شرایط :
از بین مهندسی دارای پروانه اشتغال + مهندسین فاقد پروانه

 

15 – شورای حل اختلاف :

انتخاب توسط شورای انتظامی و پس از معرفی انتصاب توسط هیات مدیره انجام خواهد شد
.

 

جهت دریافت فرم ثبت نام اینجا کلیک نمایید.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار