الـزام استفاده از جوشـکار مــاهر در کـارگـاههای ســاخـتمانـی

برابر مقررات ملی(7-1-6 مبحث دوم) وسایر ضوابط جاری از جمله قرارداد نظارت ،مجریان و ناظرین موظفند دربکارگیری کارگران دارای پروانه مهارت فنی اهتمام لازم را داشته باشند.

به استناد بند ب ماده 10-4-4-4 مبحث 10 مقررات ملی ساختمان(جوشکاری باید طبق نقشه ها و مدارک فنی توسط جوشکاران ماهر ارزیابی شده انجام گردد و چنانچه مهندس ناظر لازم بداند جوشکاران دارای گواهینامه دارای گواهینامه جوشکاری از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی یا مراجع ذیصلاح دیگر بوده و یا قبل از انجام کار توسط مهندس ناظر آزمایش لازم به عمل آید.)

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار