وظایف ناظر هماهنگ کننده

1-ناظر هماهنگ کننده موظف است شروع عملیات ساختمانی را با روشهای ذکر شده در همین قرارداد به اطلاع سایر ناظرین پروزه برساند.

2-هماهنگی بین ناظرین ساختمان و رفع اختلاف نظر احتمالی بین ناظر و مجری(سازنده ذیصلاح) مطابق بند 16-4 مبحث دوم

3-تسلیم گزارش های مرحله ای کار به مرجع صدور پروانه، سازمان استان و یا سایر مراجع ذیربط مطابق با مراحل مندرج در ماده 13 فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

4-امضاء قراردادی که بین مجری (سازنده ذیصلاح) و صاحب کار تدوین می شود.

5-اعلام تخلفاتی که در حین اجرای ساختمان به آن برخورد نموده و یا سایر ناظرین به او اعلام  می دارند به مرجع صدور پروانه وسازمان استان

6-اعلام مراتب پایان مدت قرارداد دو ماه قبل از تاریخ اتمام قرارداد به صاحب کار ،سازمان و مرجع صدور پروانه و درخواست تمدید قرارداد فی مابین ناظرین و صاحب کار از سازمان .

7- رعایت موارد مذکور در بند 14-4-6 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

 

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار