راه اندازی سامانه جامع عضویت

#مکاتبات_اداری
✔️با توجه به تکمیل زیر سامانه عضویت سامانه جامع مدیریت یکپارچه سازمان نظام مهندسی و در دسترس بودن این سامانه در آدرس اینترنتی ims.irceo.ir مقتضی است تمامی مهندسان جهت شروع فرایند درخواست عضویت در سازمان نظام مهندسی استان مربوطه از طریق آدرس فوق اقدام به تشکیل پرونده نمایند.

همچنین اعضا محترم جهت پرداخت هزینه “تمدید حق عضویت” نیز از این سامانه اقدام نمایند.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار