جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و انتشارات با حضور جناب آقای دکتر سرافزاری

جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و انتشارات روز سه شنبه مورخ 1396/7/28در ساختمان شورای مرکزی برگزارشد.
در این جلسه که با حضور امضاء کنندگان ذیل صورتجلسه در محل شورای مرکزی برگزار گردید. در ابتدای  دکتر جوان مجیدی گزارشی مختصر از جلسه مشترک در دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی که با حضور اعضای هیأت رئیسه کمیسیون آموزش برگزار شد ارائه نمودند. مباحث مطرح شده درخصوص بررسی شیوه نامه پیشنهادی و همچنین طرح پایلوت آموزش مهندسان قبل از ورود به حرفه بود که در این زمینه بحث و تبادل نظر بعمل آمد. در ادامه گزارشی از جلسه هیأت رئیسه کمیسیون آموزش با مرکز تحقیقات بتن توسط  دکتر جوان مجیدی ارائه گردید.
درخصوص بررسی و ارائه نظر پیرامون شیوه‏نامه پیشنهادی با توجه به اهمیت موضوع، برگزاری جلسه مشترک کمیسیون آموزش و نمایندگان دفتر مقررات ملی مورد نظر کمیسیون و دفتر می‏باشد.
در خصوص برنامه جلسات کمیسیون آموزش مقرر گردید جلسات در روزهای سه‏ شنبه برگزار و تقویم نهایی توافق شده توسط مهندس نظری تهیه و در گروه تلگرامی کمیسیون جهت اعضاء به اشتراک گذاشته شود.
1.نامه انجمن ژئوتکنیک به شماره 9605080 مورخ 1396/05/23 ایران در خصوص معرفی نماینده انجمن جهت حضور در جلسات کمیسیون آموزش و پژوهش قرائت گردید و نظر اعضاء این بود که در موضوعات مرتبط با ژئوتکنیک به صورت موردی و در صورت نیاز دعوت به عمل آید.

2.در خصوص نامه‏های ارسالی به سازمان‏های نظام مهندسی ساختمان استان‏ها به شماره 5973/د/ش م مورخ 1396/5/31 جهت دریافت نقطه نظرات آنها در خصوص سرفصل‏های آموزشی، مقرر گردید استانهایی که پاسخ داده‏اند مشخص و نقطه نظرات آنها به صورت pdf جهت بررسی اعضای کمیسیون در گروه تلگرامی یا به صورت ایمیل ارسال شود. ضمناً مقرر گردید مسئول کارگروهها جهت دریافت پاسخ از استان‏ها در مباحث مربوطه پیگیری نمایند.
3.در خصوص تشکیل واحد ترویج مقررات ملی ساختمان و مکاتبه انجام شده با سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها، نامه شماره 6059/د/ش م مورخ 13966/06/6 قرائت گردید و با توجه به ماهیت موضوع و ارتباط با آموزش همگانی مقرر گردید آقای دکتر دیلمقانی پیگیری لازم را در این راستا ضمن هماهنگی با خانم خسروی کارشناس مسئول واحد ترویج به عمل آورند.
4.نامه مربوط به راههای عملیاتی خط مشی اجلاس بیستم از طرف دبیر محترم اجرایی سازمان قرائت و گزارش عملکرد و اهداف کمیسیون که توسط آقای دکتر زارع تهیه شده بود ارسال گردیده است.
5.نامه شماره 96/6/ 11043مورخ 1396/05/18 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در خصوص سرفصل‏های آموزشی دوره‏های ارتقاء پایه قرائت گردید که پیشننهاد یکسان سازی سرفصل‏ها و بازنگری در عناوین و کلیات دوره‏ها و سایر موارد که مورد نظر کمیسیون نیز می‏باشد مطرح گردید. مقرر شد نامه مربوطه به مسئول کارگروه مربوطه ارسال شود. (جهت پیگیری)
6.در خصوص تفاهم نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان فنی حرفه‏ای مقرر گردید اعضای کمیسیون نقطه نظرات خود را به رئیس کمیسیون ارائه تا در جلسه مشترک مطرح شود. در این زمینه نیز بحث و تبادل نظر گردید.
7.مقرر گردید نحوه همکاری با سازمان فنی حرفه‏ای و برگزاری دوره‏های آموزشی کاربردی خصوصاً دوره‏های کارآموزی ورود به حرفه، تهیه گردش کار جهت اجرایی کردن تفاهم نامه، مرتبط کردن و همکار برون آموزشی با سازمان فنی حرفه‏ای آموزش مهندسان به صورت مشترک و استفاده از مدرسان دارای صلاحیت سازمان نظام مهندسی و مدرسان سازمان فنی و حرفه‏ای در جهت بهتر اجرا شدن دوره‏ها و همچنین راه‏اندازی سامانه کارگران ماهر توسط سازمان فنی حرفه‏ای در جلسه مشترک مطرح گردد.
8.مقرر گردبد لیست اسامی مدرسان دور‏ه‏های ارتقاء پایه که دارای مجوز فعالیت آموزشی هستند از استانها استعلام و اخذ شود (جناب مهندس نظری پیگیری فرمایند).

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار