اعلام فهرست موسسات غیردولتی و غیرمجاز آموزش عالی

به گزارش روابط عمومی سازمان و عطف به نامه شماره 146266 مورخ 31 شهریورماه 97 ریاست محترم مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی و حسب اعلام مدیرکل محترم دفتر گسترش آموزش عالی مبنی بر غیرمجاز بودن فعالیت برخی از مؤسسات غیردولتی،برای حفظ حقوق شهروندی و صیانت از ساحت آموزش عالی،نام تعدادی از مؤسسات فاقد مجوز فعالیت در سایت مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی به نشانی ذیل قرار گرفته است.

https://nezarat.msrt.ir

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار