به بهانه روز شهرساز

تاريخچه جهاني گراميداشت روز شهرسازي
روز هشتم نوامبر در سال 1949 توسط پرفسور کارلوس ماريا دلاپائولرا ، استاد فقيد دانشگاه بوينوس آيرس آرژانتين همزمان با افتتاح انستيتو مطالعات مسائل شهرسازي دانشگاه، تحت عنوان روز جهاني شهرسازي (World Town Planning Day) ثبت گرديد.
وي هدف اصلي خود را از نام گذاري چنين روزي پيشبرد و بالابردن علاقه به مباحث شهرسازي در ميان عامه مردم و متخصصان در مقياس هاي محلي، ملي و بين المللي عنوان نمود.
در طي 60 سالي که از برگزاري اولين مراسم بزرگداشت اين روز مي گذرد، تعداد کشورهاي برگزار کننده مراسم در اين روز در جهان به بيش از 30 کشور رسيده است. اين مراسم به طور جداگانه اي درکشورهاي مختلف برگزار مي گردد اما برخي نهادهاي بين المللي حامي اين جريان هستند که مهمترين آنها ISOCARP يا جامعه بين المللي برنامه ريزان شهري و منطقه اي مي باشد که محل دفتر مرکزي آن در شهر لاهه هلند مي باشد.
تاريخچه داخلي
گراميداشت روز جهاني شهرسازي براي اولين بار در کشور در آبان ماه 1383 در قالب يک نشست تخصصي تحت عنوان رويکردهاي نوين در عرصه شهرسازي ايران و جهان برگزار گرديد. در مهر ماه سال 1384 در پيشنهادي به هيات مديره جامعه مهندسان شهرساز به برگزاري اين مراسم به طور فراگير و با مرکزيت جامعه مهندسان شهرساز در قالب همايش بزرگداشت روز جهاني شهرسازي اشاره شده بود. پيشنهادهايي که جهت تشکيل دبيرخانه دائمي برگزاري همايش روز جهاني شهرسازي از سال هاي قبل مطرح شده بود و با سرعت آهسته در حال شکل گيري بود، با تاکيد هيات مديره جديد جامعه مهندسان شهرساز ايران و اعضاء ساير نهادهايي که تا کنون در برگزاري مراسم مشارکت داشتند شکل جدي تري به خود گرفت و در طي جلساتي که با مشارکت نمايندگان نهادهاي: جامعه مهندسان شهرساز ايران، جامعه مهندسان مشاور ايران، انجمن صنفي مهندسان مشاور معمار و شهرساز، سازمان نظام مهندسي استان تهران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزي، دانشگاه هنر و دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات در راستاي برگزاري فراگير مراسم بزرگداشت روز جهاني شهرسازي در سال 86 برگزار گرديد. دبيرخانه موقت برگزار کننده مراسم قوام يافت و تاثيرات مثبت آن در برگزاري مراسم اين سال که در سالن اجتماعات جامعه مهندسان مشاور ايران صورت پذيرفت نماد عيني يافت. در اولين جلسه دبيرخانه بعد از برگزاري مراسم سال 1386، اعضاء کميته برگزاري همايش روز جهاني شهرسازي ضمن تحليل و جمع بندي نقاط مثبت و منفي مراسم برگزار شده، تدوين اساسنامه دبيرخانه دائمي برگزار کننده روز جهاني شهرسازی در دستور کار قرار گرفت و پس از تصويب آن جلسات بعدي در راستاي تدارک برگزاري مراسم سال جاري متناسب با اهداف دبيرخانه دائمي و شعار سال تشکيل گرديد. از سال 1386 به بعد روز جهانی شهرسازی در ایران به صورت مستمر و با حضور پرشور متخصصان این رشته برگزار گردیده است.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار