دستاورد کمیته مجریان ذیصلاح استان خراسان جنوبی از الزامات قانونی تا شرایط اجرایی

بر اساس بند ماده 7 مبحث دوم مقررات ملی ساختان و آئین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استفاده از مجریان ذیصلاح در پروژه های ساختمانی الزامی و اجباری می باشد و لیکن بدلیل نبود زیر ساختمان های اجرایی موضوع این قانون و همچنین عدم هماهنگی دستگاه های اجرایی اعم از دولتی و غیر انتفاعی منجمله استانداری ها ،ادارات کل و شهرداری ها در همین راستا و نبود فرهنگ استفاده از مهندسین متخصص در بین عامه مردم ، اجرایی این قانون سالیان متمادی به تعویق افتاده است . در اجرای بند 2 نامه شمارهذ 02/100/27264مورخه 30/08/84 وزیر مسکن و شهر سازی نهایتاً در تاریخ 22/06/85 با تصویب هیئت چهارده نفره نسبت به الزام حضور مجریان ذیصلاح در پروژه های بازیر بنای 800 متر مربع و یا 5 سقف به بالا در استان خراسان جنوبی ، نسبت به سازماندهی آن دسته از مهندسان دارای پروانه نظام مهندسی که تمایل به اجرای ساختمان داشته اند بعنوان مجریان حقیقی و حقوقی اقدامات و برنامه ریزی های هماهنگی از سوی اداره کل راه و شهرسازی و سازمانئ نظام مهندسی استان صورت پذیرفت در ابتدای امر مهندسین کتقاضی با حضور در سازمان نظام مهندسی ،انصراف خود را از وظایف نظارتی بصورت کتبی اعلام داشته و درخواست تشکیل پرونده مجری ذیصلاح را ارائه نموده و پس از معرفی به مجموعه راه و شهرسازی نسبت به تشکیل پرونده اقدام داشته اند .با صدور پروانه های فعالیت مجریان ذیصلاح و درجه بندی های مربوطه با توجه به توان شرکتهاو افراد متقاضی ،گروه بندی میزان کار و متراژمجاز فعالیت مجریان ذیصلاح نیز برابر قانون مشخص و لیست مجریان ذیصلاح دارای پروانه فعالیت از طریق اداره راه و شهرسازی در اختیار سازمان نظام مهندسی و سپس مالکین مربوطه قرار گرفت .جهت بررسی مشکلات این مجموعه تازه تأسیس و همچنین تقویت بنیه علمی و اجرایی مجریان اولین کمیته مجریان ذیصلاح استان خراسان جنوبی از بین متقاضیان و با تشخیص کمیته ای متشکل از هیئت مدیره وقت و مسئولین اداره کل راه و شهرسازی در سال 1391 با 5عضو تشکیل گردید و از اولین و مهمترین دست آوردهای این کمیته بکار گیری آیین نامه ارزیابی عملکرد مجریان ذیصلاح در 7 ماده و 2 تبصره  بوده است .

در این آیین نامه ضمن دسته بندی وظایف و اختیارات مجریان نسبت به امتیاز دهی عملکرد مجری در پروژه با درج اهمیت هر فعالیت و همچنین مشخص نمودن اعضا گروه نظارت بر عملکرد مجریان تعیین تکلیف صورت پذیرفته است .

آیین نامه مذکور پس از بررسی های فراوان و کسب تأیید به هیئت مدیره با طرح و تصویب در هیئت چهار نفره استان مصوب و ابلاغ گردید .

تنظیم قراردادهای اجرای کار فی مابین کارفرمایان و ممجریان ذیصلاح در قالب ، مدیریت مالی و اجرایی نیز از دیگر دست آوردهای کمیته مجریان ذیصلاح بوده است با تنظیم این قراردادهای تیپ امکان بررسی نحوه عملکرد مجریان در چهار چوب تعهدات مربوطه فراهم گردید ، ضمن اینکه از وجود اختلاف در قراردادها نیز جلوگیری گردید . کمیته مجریان ذیصلاح استان خراسان جنوبی در طی دوره فعالیت نسبت به برگزاری 9.دوره آموزشی و.کارگاه آموزشی و 4جلسه هم اندیشی  و همچنین 88 جلسه هماهنگی اقدام نموده است .

با توجه به تشکیل انجمن مجریان ذیصلاح استان و با توجه تبصره یک ذیل ماده 4 قانون نظام مهندسی  و با نظر مثبت کمیته مجریان ذیصلاح و تصویب هیئت مدیره مقرر گردید تا بخشی از امور مرتبط با مجریان منجمله ثبت و گزارش فعالیتهای این گروه به سازمان های ذیربط از جمله دارایی و همچنین برپایی جلسات سازش اولیه در صورت بروز اختلاف فی ما بین مجریان با کار فرمایان و هم چنین مراحل کسب مدارک لازم و معرفی مجریان جهت اخذ و یا تمدید پروانه به اداره راه و شهرسازی به این مجموعه واگذار گردد .

متعاقباً بازبینی قراردادهای موجود و اصلاح و بروز رسانی آنها و تدوین 2 نمونه جدید قرارداد از جمله قرارداد اجرای کار بصورت دستمزدی و قرارداد اجرای کار در قالب قراردادهای متر مربع زیر بنایی نیز در دستور کار کمیته قرار گرفت .همچنین کمیته مجریان ذیصلاح در راستای تهیه لیست نقشه های مورد نیاز پروژه ها با برگزاری نشست های متعدد با کمیته دفاتر طراحی ، گروه تخصصی عمران – گروه تخصصی معماری گروه تخصصی برق –گروه تخصصی مکانیک به جمع بندی لازم رسیده و نهایتاً لیست نقشه های مورد نظر پس از تصویب در هیئت مدیره به دفاتر طراحی ابلاغ گردید .

از دیگر فعالیتهای کمیته مجریان پیگیری در راستای الزام استفاده از نیروهای دارای کارت فنی در کلیه پروژه های اجرایی استان می باشد .هر چند قانونگذار طبق ماده 7-4-2 نسبت به این موضوع تأکید داشته است لیکن هنوز در اکثر زمینه ها نیروهای دوره دیده و دارای کارت مهارت فنی به تعداد کافی موجود نمی باشد و عدم پیگیری مجریان ، ناظرین و سایر مسئولین در این خصوص نیز موجبات عدم رغبت نیروها را نسبت به تأمین کارتهای مهارت را فراهم ساختهد است فلذا جهت رفع این کمبود کمیته مجریان ذیصلاح با نشست های پی در پی و برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان راه و شهرسازی – گروه تخصصی عمران –شهرسازی صنف صنعت ساختمان ، سازمان فنی و حرفه ای استان و انجمن صنفی مجریان ذیصلاح و جمع بندی پیشنهادات مربوطه به مصوبات قابل وصولی در این راستا دست یافته است که با توجه به تأیید هیئت مدیره و در صورت کسب تأیید هیئت 4 نفره استان به مرحله اجرا در خواهد آمد .

کمیته مجریان ذیصلاح همچنین با در نظر گرفتن وضعیت مصالح مورد استفاده در پروژه های نسبت به ایجاد کار گروه بررسی مصالح و جلب پیشنهادات این کار گروه جهت پیگیری بهبود کیفی ساختمانها اقدام نموده است .

از دیگر اقدامات کمیته مجریان بررسی مجدد آیین نامه ارزیابی عملکرد مجریان و بروز رسانی آن با توجه به کسب تجارت مفید نسبت به وضعیت امتیاز دهی و آیتم های مورد اهمیت در فعالیت مجریان بوده است

و حال استان خراسان جنوبی بعنوان استان موفق در حوزه مجریان ذیصلاح توسط شورای مرکزی معرفی میگردد.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار