اطلاعیه وظایف مالیاتی اشخاص حقیقی در خصوص عملکرد سال98

قابل توجه اعضا محترم سازمان که دارای پروانه اشتغال بکار می باشند.

موضوع: وظایف مالیاتی اشخاص حقیقی در خصوص عملکرد سال 1398

به اطلاع اعضای محترم سازمان که دارای پروانه اشتغال بکار می باشند می رساند، باتوجه به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و تصویب آن در تاریخ 31/04/94 و با عنایت به مفاد تبصره ماده97 قانون مذکور، مقررات این ماده برای عملکرد سال 98 مودیان مالیاتی اجرایی خواهد شد.

در رسیدگی های آینده برای سال 1398 که توسط سازمان امور مالیاتی صورت می گیرد، روش تشخیص علی الراس حذف و رسیدگی ها بر مبنای اظهارنامه مودیان صورت خواهد گرفت.

برای انجام این کار، تکالیفی بر عهده مودیان مالیاتی گذاشته شده که از جمله آن می توان به مفاد ماده95 قانون مالیاتهای مستقیم اشاره نمود که بیان می دارد صاحبان مشاغل موضوع این ماده موظفند  دفاتر و یا اسناد و مدارک را برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم نمایند.

حذف روش تشخیص علی الراس بدین معنی است که ضرایب مالیاتی که -توسط کمیسیون تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات- برای کلیه مشاغل تعیین شده بود و سازمان امور مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات از این ضرایب استفاده می کرد، حذف شده است.(به عنوان مثال: برای مهندسان ناظر 62درصد درآمد به عنوان هزینه مورد قبول سازمان امور مالیاتی بوده و 32 درصد از درآمد مهندس ناظر، مشمول مالیات تشخیص داده می شد. که پس از اعمال معافیت مالیاتی بر اساس ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم میزان مالیات بردرآمد مهندسان محاسبه می گردید.)

برای عملکرد سال 1398ضرایب مالیاتی حذف شده و تنها هزینه هایی مورد قبول سازمان امو مالیاتی خواهد بود که مستندات و مدارک مثبته آنها توسط مودی تهیه شده باشد و به تایید سازمان امور مالیاتی برسد.

سازمان امو مالیاتی اظهارنامه های مودیان را که در موعد مقرر ارسال شده باشد مورد بررسی قرار می دهد.

پس از بررسی:

  • اظهارنامه هایی که مطابق با واقعیت تشخیص داده شود، مورد پذیرش قرار گرفته و برگ قطعی مالیات صادر و به مودی ابلا غ می گردد.
  • اظهارنامه هایی که مطابق واقعیت تشخیص داده نشود، و درجه ریسک آنها متوسط شناسایی شده باشد، مورد حسابرسی قرار می گیرد.
  • اظهارنامه هایی که درجه ریسک آنان وفق معیارهای مربوطه در حد بالا تشخیص داده شود به کارگروه منتخب سازمان امور مالیاتی جهت حسابرسی ویژه، ارجاع خواهد گردید.

سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص رسیدگی به مالیات آن دسته از مودیان محترم مالیاتی که از ارسال اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر قانونی خودداری نموده اند، نیز بر اساس اطلاعات و فعالیت های اقتصادی موجود در پایگاه اطلاعات مالیاتی(کسب شده از طرح جامع مالیاتی)، نسبت به ایجاد اظهارنامه برآوردی و مطالبه مالیات به موجب برگ تشخیص و ابلاغ آن اقدام می نماید.

نکته حائز اهمیت این است که از اینگونه مودیان علاوه بر مالیات و سایر جرایم از بابت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی، جریمه غیر قابل بخشش معادل 30 درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مورد بحث و 10درصد مالیات متعلق برای سایر مودیان، مطالبه و وصول می گردد.

در خاتمه به اعضای محترم سازمان که دارای پروانه اشتغال بکار می باشند توصیه می شود، نسبت به تهیه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط به هزینه های انجام شده اقدام نمایند، تا اظهارنامه مالیات بر عملکرد سال 98 خود را بر اساس مدارک و مستندات ارسال نمایند.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار