شروع کارآموزی نظارت قبول شدگان شهریور1401

قبول شدگان آزمون صلاحیت  نظارت ورود به حرفه شهریورماه 1401 به منظور قرار گرفتن درلیست کارآموزی با همراه داشتن کارنامه قبولی  و معرفی نامه کارآموزی(فرم از سایت نظام مهندسی  منوی فرم های خام دانلود شود) به امور مهندسین تا پایان آذر ماه مراجعه نمایند. و همچنین مهندسان شهرستان ها به دفاتر نمایندگی جهت تهیه لیست کارآموزی مراجعه نمایند.

-پس از مشخص شدن متقاضیان ،مهندسین به صورت گروهی به  نظارت عالیه معرفی خواهند شد.

-به ازای هر بازدید گزارش کارآموزی در فرمت ارایه شده تنظیم و مورد تایید دبیرنظارت عالیه قرار گیرد. پس از اتمام کارآموزی و تکمیل گزارشات ،برگ نمره و اخذ امضاءدبیر نظارت عالیه ،نسبت به عضویت در سازمان و اخذ کارت عضویت موقت اقدام نمایید.

-نهایتاً برای بارگذاری مدارک صدور صلاحیت می بایست به سامانه سپامک مراجعه شود.

-قبول شدگان صلاحیت اجرا پس از گذراندن دوره ها مربوطه ،کارآموزی ایشان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

 

واحد امور مهندسان –  پاییز 1401

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار